Merre billen a mérleg?

2023.01.23.

Röviden az enyhítő és súlyosító körülményekről.

Sokszor felmerül a kérdés, hogy miért kap valaki jóval enyhébb vagy akár súlyosabb büntetést, mint egy másik, látszólag pontosan ugyanolyan bűncselekményt elkövető személy.

Csak példaként említve, a rablás bűntett alapesetének elkövetője két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, mely időintervallum elég széles, bár jócskán vannak ennél nagyobb  időszakot átfogó keretek is.

Mivel a jog által előírt szabályokon a bíró nem léphet át, önkényesen nem dönthet a szankciókról - hiszen a büntetést a büntető törvénykönyvben meghatározott keretek között, céljának szem előtt tartásával úgy kell kiszabni, hogy az igazodjon a bűncselekmény tárgyi súlyához, a bűnösség fokához, az elkövető társadalomra veszélyességéhez, valamint az egyéb enyhítő és súlyosító körülményekhez – szükség van olyan meghatározásra, melynek kiindulópontja határozott ideig tartó szabadságvesztés kiszabásakor a középmérték, mely annak alsó és felső határa összegének fele. Példánknál maradva, a rablás bűntett alapesetét elkövető tettes középmértékként 5 év ((2+8)/2) szabadságvesztésre számíthat. Ettől azonban az ítéletek többsége jellemzően eltér.

Mi okozhatja ezt az eltérést, mi alapján mérlegelhet a továbbiakban a bíró?

Jelen rövid cikkben a teljesség igénye nélkül az un. enyhítő és súlyosító körülményeket vizsgáljuk meg, melyek talán a legtöbbet hivatkozott mérlegelési alapok.

A büntetéskiszabási tényezőket nem lehet egyszer s mindenkorra meghatározni, azonban szükséges olyan általános iránymutatás, mely - ha nem is véglegesen, de hosszabb távon - felsorakoztatja mindazt, aminek felderítését és értékelését a bíróságoktól indokoltnak tartja.

A Kúria Büntető Kollégiuma szem előtt tartva az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának R (92) 17. számú, a büntetéskiszabás egyöntetűségéről szóló Ajánlását, s megőrizve a bírói gyakorlat több évtizedes tapasztalatát, a büntetéskiszabás aránytalanságainak megelőzése érdekében a súlyosító és enyhítő körülmények értékeléséről megalkotta az 56. BK véleményt, mely megfelelő alapot ad a mérlegeléshez.

Felsorolás jellegűen tekintsük tehát át a középmértéktől eltérő mérlegelésre okot adó lényegesebb körülményeket.

 

 • A büntetlen előélet – bizonyos kivételekkel - enyhítő körülmény. Alig van viszont jelentősége olyan esetben például, amikor a büntetlen személy hosszabb időn át sorozatosan követett el bűncselekményeket.
 • A fiatalkor – az általános vélekedéssel szemben - nem enyhítő körülmény, ilyennek értékelhető azonban, ha az elkövető a büntethetőség határát jelentő életkort nem sokkal haladta meg.
 • Az idős kor - a vele rendszerint együtt járó testi és szellemi hanyatlás, valamint tűrőképesség-csökkenés miatt - enyhítő körülmény (általában a nyugdíjkorhatárt meghaladó életkort lehet így értékelni).
 • Enyhítő körülmény, ha az elkövetőnek tartásra, illetve nevelésre szoruló hozzátartozói vannak, ez azonban nem vehető figyelembe annak javára, aki gondoskodási kötelességét nem teljesíti.
 • Az elkövető alacsony műveltsége, iskolázatlansága enyhítő körülmény, kivéve, ha olyan bűncselekményt követett el, amelynek súlyát és tilalmazottságát az értelmi színvonalától és iskolázottságától függetlenül mindenki belátja (pl. emberölés, testi sértés stb.).
 • A beszámítási képesség korlátozottsága enyhítő körülmény.
 • Az, hogy az elkövető elmeműködésének valamely sajátossága a bűncselekmény elkövetését megkönnyíthette, a büntetés kiszabásánál általában enyhítő körülmény lehet.
 • Az elkövető betegsége, jelentős mérvű rokkantsága vagy egyéb olyan körülmény, amely a büntetés elviselését megnehezíti, enyhítő hatású, és akkor is értékelendő, ha a bűncselekmény elkövetése után állott elő.
 • A tevékeny megbánás a büntethetőséget megszüntető ok, illetve lehetővé teszi a büntetés korlátlan enyhítését. Egyébként is enyhítő körülmény, ha az elkövető a sértettnek elégtételt szolgáltatott, rendezte vele a közöttük keletkezett konfliktust, ennek során valamilyen szolgáltatást teljesített, vagy igényt kielégített.
 • Az elkövető tartósan és kiemelkedően végzett munkája enyhítő körülmény, ha abból arra lehet következtetni, hogy vele szemben a büntetés könnyebben célt érhet.
 • A köz javára ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenység vagy szolgáltatás (jótékony célú munkavégzés, alapítvány létesítése, ajándék, adomány stb.) enyhítő körülmény lehet.
 • Az elkövető önfeljelentése is enyhítő körülmény. Különös a nyomatéka, ha ennek folytán vált lehetővé a bűncselekmény felderítése, vagy azt jelentős mértékben elősegítette. Enyhítő hatású az is, ha az elkövető közreműködött a bűncselekmény felderítésében, és ennek szerepe volt a felderítés eredményességében.
 • A bűnösségre is kiterjedő beismerő vallomás enyhítő körülmény, és a részbeni beismerés is az lehet. Nagyobb a nyomatéka, ha az felderítő jellegű; ilyen esetben a cselekmény egészére kiterjedő beismerésnek a bűnösség részbeni tagadása mellett is enyhítő hatása van. Tettenérés esetén csak a bűnösség elismerésének és a megbánásnak van jelentősége.
 • Büntetést enyhítő hatása van annak, ha valaki más személy ráhatására vagy befolyása alatt követte el a bűncselekményt. Különös nyomatéka lehet akkor, ha katona az elöljárója vagy a feljebbvalója ráhatására vagy parancsára cselekedett.
 • A sértett felróható közrehatása enyhítő körülmény. Ilyenként értékelhető a részéről tanúsított durva, erőszakos, kihívó vagy súlyosan sértő viselkedés, a jogtalan eljárás; a közlekedési bűncselekményeknél a sértett együtt ható okot jelentő szabályszegése.
 • A sértett megbocsátását enyhítőként lehet értékelni, különösen akkor, ha annak folytán a bűncselekmény miatt megromlott viszonyok helyreálltak.
 • Az elkövető javára kell értékelni, ha az okozott kárt vagy annak egy részét megtérítette, kisebb nyomatékkal azt, ha a kár tőle függetlenül megtérült.
 • Az elkövető megbánó magatartása, az eredmény elhárítására irányuló tevékenysége, a cselekmény megbánását kifejező komoly öngyilkossági kísérlete enyhítő körülmény.
 • A közlekedési bűncselekmények elbírálásánál az elkövető korábbi közlekedési magatartását is értékelni kell. A közlekedési szabálysértés elkövetése súlyosító, a hosszabb ideig tanúsított kifogástalan közlekedési magatartás ugyanakkor enyhítő körülmény lehet.
 • A katonai ítélkezésben enyhítőként vagy súlyosítóként egységesen kell értékelni az elkövetőnek a szolgálati idő alatt tanúsított magatartását; ezen belül az egyik oldalon a kitüntetések, dicséretek, jutalmak és elismerések, a másikon az érvényben levő fenyítések száma és súlya jön figyelembe. Enyhítőként értékelendő, ha az elkövető a cselekmény végrehajtása és elbírálása között kimagasló helytállást tanúsított. Ezzel szemben a terhére kell értékelni, ha ezen idő alatt fegyelemsértést valósított meg.
 • Súlyosító körülmény, ha az elkövető a bűncselekményt önhibájából eredő ittas vagy bódult állapotban követte el, és ennek az állapotnak szerepe volt a bűncselekmény elkövetésében; különös nyomatéka a gátlástalanul, a garázda módon végrehajtott - élet, testi épség vagy nemi erkölcs elleni - bűncselekmények esetében.
 • Az iszákos életmód súlyosító körülmény, ha agresszivitással párosul és az együttélési szabályok sorozatos megszegését eredményezi.
 • A vezetői vagy kifejezetten bizalmi beosztás súlyosító körülmény, ha annak felhasználásával vagy azzal összefüggésben történt a bűncselekmény elkövetése.
 • Az elkövető kezdeményező, vezető, másokat bűnelkövetésbe vivő szerepe súlyosító körülmény.
 • Súlyosító körülmény az elkövető cselekmény után tanúsított elvetemült magatartása.
 • A bűncselekmények elszaporodottsága súlyosító körülmény akkor, ha a köztudomás szerint az ügyben elbírált vagy az ahhoz hasonló bűncselekmények száma (az elkövetéskor) a korábbi időszakhoz képest lényeges emelkedést mutat, vagy ha a számuk az adott területen lényegesen magasabb volt az átlagosnál.
 • A büntetett előélet és az a ha az elkövető visszaeső súlyosító körülmény.
 • Ittas járművezetés esetén az ittasság súlyos vagy igen súlyos foka súlyosító körülmény.
 • Súlyosító körülmény, ha az elkövető a felkészültségét vagy szakmai képzettségét bűncselekmény véghezvitelére használja fel.

A felsoroltakon kívül az eset összes körülményének mérlegelését követően további enyhítő és/vagy súlyosító körülmények fennállása is megállapítható, hiszen a büntetést befolyásoló körülményeket nem elvont általánosságban, nem mechanikusan, hanem a konkrét ügy tényeire vonatkoztatva kell értékelni, és a határozatban megindokolni.

Irodánk a fenti és az esetlegesen fennálló egyéb körülmények feltárásában, értékelésében is segítségére lehet.

Amennyiben az Önnel kapcsolatban folytatott büntetőeljárásban jogi képviseletre, védelemre van szüksége keressen minket bizalommal!

régi mérleg

További blogbejegyzések

dr-szellák-norbert-ügyvédi-iroda-favicon

dr. Szellák Norbert ügyvéd

Ezt a honlapot dr. Szellák Norbert, a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt az alábbi honlapon találhatók: https://www.mük.hu. Felhívom szíves figyelmét, hogy ezen az internetes honlapon elérhető tartalmak és információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, nem minősülnek sem jogi vagy egyéb tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak, ezen információk átadása nem hoz létre ügyvéd-ügyfél jogviszonyt az ügyvédi iroda és a honlap látogatója között és nem helyettesíti a személyes konzultációt.  A tartalmak aktualitása a jogszabályok és a joggyakorlat változásának függvényében alakulhat. 

2024 © Minden jog fenntartva | dr. Szellák Norbert ügyvéd
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram