SZELLÁK ÜGYVÉDI IRODA

Az ügyvédi irodát a megbízás, illetve a tanácsadás, konzultáció  ellátásáért minden esetben díjazás illeti meg.

A fizetendő munkadíj az ügyvéd felelősségére, az ügy bonyolultságára, összetettségére, egyéb sajátosságaira figyelemmel, megbízási szerződésben rögzítetten, az ügyfél és az ügyvédi iroda közötti megállapodás alapján, valamint a kölcsönös bizalom és megbecsülés mentén, az ügyfél által meghatározott cél függvényében, egyedileg kerül meghatározásra.

Irodánk átlátható, fix munkadíjakkal dolgozik, nincsenek "apróbetűs" részek.

Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló kamarai szabályzat 2020. 10. 03. napjától lehetővé tette, hogy az ügyvédi honlapon az ügyvédi megbízási díj mértékére vonatkozó tájékoztatás (a továbbiakban: díjtájékoztatás) tárgyszerűen, pontosan, nem félrevezetően, nem összehasonlító jelleggel és bizonyos további korlátokkal közzé tehető legyen, azonban a megbízási szerződés megkötése idején  az alábbiakban közzétett díjtájékoztatástól az ügyfél javára el lehet eltérni.

Ügyvédi díjaink a megbízás ellátásával felmerülő költségeket - kivéve az az ügy ellátásával összefüggésben előreláthatóan felmerülő, változó összegű illetékek és szolgáltatási díjak összegét, valamint a kombinált díjazási opciók megbízási szerződésben rögzített díjtételeit, melyek azonban a megbízási szerződésben külön rögzítésre kerülnek - magában foglalják.  


Alapvető díjazási opciók:

  • tanácsadói, konzultációs óradíj - megbízás nélküli tanácsadás, konzultáció esetén minden esetben felszámításra kerül;
  • egyösszegű díjazás - jól körülhatárolható jogi tevékenység esetén (pl. ügyvédi felszólítás, szerződés elkészítése);
  • óradíj alapú díjazás - kevésbé körülhatárolható jogi tevékenység esetén (pl. képviselet);
  • havi átalánydíj - állandó jogi támogatás, állandó megbízás esetén;
  • a felek megállapodása alapján ezek kombinációi.

A bejelentkezést és időpont egyeztetést követő első konzultáció, jogi tanácsadás - maximum két óra időtartamban - 25.000 forintba kerül, mely munkadíj előre fizetendő, és megbízás létrejötte esetén a megbízási díjba beszámítódik, annak ideje alatt a további konzultációk ingyenesek! 

24 órán belüli, sürgősségi ügyintézés egyedi megállapodás szerint, maximum a feltüntetett díjak +75%-a.

Ingatlan adásvételi szerződés szerkesztése, ellenjegyzése, és a tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatos teljes körű ügyvitel: az ingatlan értékének 0,5-0,85%-a, az ügylet bonyolultságától (tehermentesítés, banki hitel, haszonélvezet, letétkezelés...) függően, de minimum 75.000,- Ft, maximum 250.000,-Ft.

Előszerződés és az ügyvédi tevékenységtől független szerződés módosítás: a szerződés munkadíjának 5%-a, de minimum 30.000,-Ft, maximum 150.000,-Ft.

Termőföld adásvételének munkadíja: az ingatlan adásvételi munkadíján felül 50.000,- Ft.

Jogi személy létesítése: 70.000-300.000,-Ft, mely függ a létesítő okirat tartalmától (pl., hogy minta alapján, vagy egyedi szerződés szerint készül-e).

Jogi személy változás bejegyzése (cégmódosítás): egy módosítás bejegyzése 50.000,-Ft, minden további módosítás bejegyzése 20.000,- Ft, maximum 170.000,-Ft.

Megbízáshoz kötődő letétkezelés: Letétenként 25.000,-Ft.

Képviselet polgári eljárásban:

i) A megbízás alapdíja minimum 120.000,-Ft. Az alapdíj magában foglalja az ügyvállalás díját, és az induló beadványok, iratok elkészítésének díját. Az alapdíj a megbízás létrejöttekor esedékes, és akkor is teljes összegben jár, ha a megbízás az első irat benyújtását követően megszűnik. Peres eljárás esetén a minimális alapdíj 200.000,- Ft, 

ii) Tárgyalási díj: Min. 30.000,- Ft/alkalom (tárgyalás helyszínétől függően) minden olyan eljárási cselekmény után, melyen az eljáró ügyvéd (vagy helyettese) megjelenik, függetlenül attól, hogy érdemi tárgyalásra sor kerül-e. 

A peren kívüli eljárás munkadíja a peres eljárás munkadíjának fele része, vagy az ügyfél választása szerint, általános óradíj alapján kerül elszámolásra.

Ügyvédi irodánk általános óradíja 20.000,-Ft.

Fizetési felszólítás küldése, vagy fizetési meghagyás benyújtása: 30.000,- Ft-tól, mely összeg függ a követelés összegétől, illetőleg a körülményektől, az ügy bonyolultságától. 

Büntető ügyekben a munkadíj az alábbiakból tevődik össze: 

i) alapdíj, amely a nyomozás lezárásig tartó munka díja (az ügy bonyolultságától függően,minimum 200.000,-Ft),

ii) az eljárási cselekményenkénti részvételi díj (kihallgatás, tárgyalás stb., a fentebb meghatározott tárgyalási díjjal megegyezően) valamint

iii) a sikerdíj (egyedi megbeszélés alapján). Ez utóbbit csak akkor kell megfizetni, ha az ügy az ügyféllel egyeztetett kedvező eredménnyel zárul le.

Egyéb ügyekben a díjazás a konkrét megbízásra tekintettel megegyezés szerint alakul.

A feltüntetett árak bruttó árak, azokat ÁFA nem terheli. Az Iroda költségátalányként jogosult felszámítani a fenti megbízási díjak 10%-át. Ez a költségátalány a telefon-, e-mail, fénymásolás, postázás, egyéb irodai költségek, az utazás, parkolás költségeit foglalja magában.  A fizetendő ügyvédi munkadíj az ügyre vonatkozó Megbízásban kerül pontosan megállapításra,  Irodánk kizárólag sikerdíjas ügyeket nem vállal!

Amennyiben további kérdése merül fel a díjakat illetően kérjük, keresse irodánkat a megadott elérhetőségeinken.